Menu Close

Psichologas

Psichologė

Elvira Vaisiauskienė  

Kabineto Nr. 209

Mob. Tel. Nr. 8 62065906

 

Darbo laikas:

Savaitės dienos Darbas mokykloje – konsultacijų laikas Nekontaktinės valandos – darbas mokykloje arba už jos ribų
Pirmadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Antradienis 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Trečiadienis 14.30 – 19.30 8.00 – 11.00

13.30 – 14.30

Ketvirtadienis 8.00 – 11.00 11.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Penktadienis 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
 

Pietų pertrauka:

 

12.00 – 12.30

 

 

   

V I L N I A U S P E D A G O G I N Ė P S I C H O L O G I N Ė T A R N Y B A. UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU.  Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams:

Ugdymas-nuotoliniu-b.-PPT-medžiaga-2020-03-23

 

Siekiant suteikti daugiau konsultacijų – psichologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais – „Tėvų linijos“ darbo laikas ilginamas ir pradeda dirbti daugiau psichologų-konsultantų. Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

Tėvų linijoje budi daugiau psichologų ir ilgėja darbo laikas

Pagrindinis psichologo veiklos tikslas – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo veikla:

– nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti;

– stiprina mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;

–  padeda laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

– įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

– konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

– švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

– psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija;

– kartu su klasės vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymu;

– dalyvauja VGK darbo grupės veikloje

– dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje;

– palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;

– atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

 

Skip to content