Menu Close

Gimnazijos išorės vertinimas

Gimnazijoje  2017 m. spalio 9 – 13 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Vizito gimnazijoje metu išorės vertintojai stebėjo 128 ugdymo proceso veiklas (116 pamokų, 6 neformaliojo švietimo užsiėmimus, 1 klasės valandėlę ir 5 konsultacijas), gilinosi į mokytojų ir mokinių veiklą pamokose, stebėjo jų elgesį ir santykius natūralioje aplinkoje. Išorės vertintojai dalyvavo šešiuose susitikimuose, kalbėjosi su gimnazijos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, darbo grupių ir komisijų nariais, mokiniais ir jų tėvais, socialiniais partneriais. Analizuoti gimnazijos veiklos bei mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai, pirminė gimnazijos informacija, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus pateikta informacija, NEC (Nacionalinis egzaminų centras) BE (brandos egzaminai) ir PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas) rezultatai, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo duomenys.

Jo metu stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nurodytos 10 gimnazijos stipriųjų sričių ir 5 tobulintinos sritys.

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai:

 1. Paveikus mokinių karjeros planavimas (1.1.1. – 3 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 2. Gimnazijos pasiekimų rezultatyvumas (1.2.2. – 3 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 3. Konstruktyvus, aiškiomis taisyklėmis ir susitarimais grįstas klasės valdymas (2.2.2. – 2 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 4. Patrauklios ir įtraukiančios veiklos bei įvykiai gimnazijoje (2.3.2. – 3 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 5. Darbinga mokymosi tvarka (2.3.2. – 3 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 6. Vizijos bendrumas (4.1.1. – 2 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 7. Optimalus gimnazijos išteklių skirstymas (4.1.1. – 2 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 8. Įsipareigojimai susitarimams (4.1.2. – 2 lygis, išskirtas požymis – 3 lygis).
 9. Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2. – 3 lygis).
 10. Paveiki gimnazijos tinklaveika padeda gimnazijai kompleksiškai siekti užsibrėžtų tikslų (4.2.3. – 3 lygis).

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai:

 1. Tikėjimas mokinio galiomis (2.2.1. – 2 lygis, išskirtas požymis – 2 lygis).
 2. Užduočių ir veiklos individualizavimas bei diferencijavimas pamokoje (2.2.2. – 2 lygis, išskirtas požymis – 2 lygis).
 1. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. – 2 lygis, išskirtas požymis – 2 lygis).
 2. Mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2. – 2 lygis).
 3. Stebėsenos sistemingumas, sprendimų pagrįstumas mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti (4.1.1. – 2 lygis, išskirtas požymis – 2 lygis).

Išorės vertinimo ataskaita pristatyta gimnazijos bendruomenei. Atsižvelgiant į išorės vertinimo išvadas, gimnazijoje pasirinktos pagrindinės veiklos tobulinimo kryptys bei parengtas tobulinimo planas.

 

 

Skip to content